Sözleşme

Danışmanlık Sözleşmesi

 

  1. TARAFLAR

Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo küla, Männimäe, 74626 Estonya adresinde mukim Edulegal OÜ şirketi işbu sözleşmede “ADVIST” olarak anılacaktır.

İşbu sözleşmede danışmanlık hizmeti alan kişi ‘DANIŞAN’ olarak anılacaktır.

İşbu sözleşmede, ADVIST ve DANIŞAN münferiden ‘TARAF’ ve birlikte ‘TARAFLAR’ olarak anılacaktır.

 

  1. KAPSAM
  1. İşbu sözleşme, oturma çalışma izni danışmanlığı görevini üstlenecek olan ADVIST ile DANIŞAN arasındaki ilişkileri düzenler.
  2. TARAFLAR arasında karşılıklı hak ve borçlar tespiti ile sorumlulukları tespit eder.

 

  1. AMAÇ

İşbu sözleşmenin amacı,  objektif, dürüst ve özenle karşılıklı yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmesi ve verimliliğin karşılıklı olarak en üst seviyede sağlanmasıdır.

  1. PROFESYONEL STANDARTLAR
  1. TARAFLAR, işbirliğinin gerektirdiği kapsamda birlikte çalışmayı, iş veya hizmetin ifası için gerekli desteği karşılıklı vermeyi, hak ve borçların ifasında sözleşme şartlarına uymayı, gizlilik ilkesine uymayı, kabul ve taahhüt ederler.

5-)ADVIST’IN HİZMET KAPSAMI

ADVIST, aşağıda belirtilen iş ve hizmetleri vermeyi kabul ve taahhüt eder.

 1. DANIŞAN’ın yenilikçi iş fikrini projelendirmeyi,
 2. DANIŞAN’ın iş fikrini tanıtan demo bir web sitesi yapmayı,
 3. DANIŞAN adına geliştirilen proje ile Estonya Girişim Komitesine referans mektubu için başvuru yapmayı,
 4. DANIŞAN’a süreç boyunca bilgilendirme yapmayı,
 5. DANIŞAN’a gerekli belgeler hakkında gerekli yönlendirmeyi yapmayı,
 6. DANIŞAN adına proje onay alırsa E-Residency kart başvurusunu yapmayı,
 7. DANIŞAN adına proje onay alırsa Estonya Cumhuriyet’inde şirket kurulumu yapmayı kabul ve taahhüt eder.

 

 

6-)DANIŞAN’İN TAAHHÜTLERİ

DANIŞAN, ADVIST’ın menfaatleri doğrultusunda;

 1. Sözleşme kapsamındaki ADVIST hizmet kapsamında işleri 3.parti/kişi(ler)e vermemeyi,
 2. ADVIST’in talep ettiği belgeleri sağlamayı,
 3. ADVIST’in yönlendirmelerine uymayı
 4. Sözleşmedeki ücret ve diğer tüm ödemeleri tam ve zamanında yapmayı, kabul ve taahhüt eder.

 

 

7-)ÜCRET VE MASRAFLAR

 1. DANIŞAN, kendisine sunulacak olan hizmetler karşılığında ADVIST’e ilk ödemede 2000€ danışmanlık ücreti ödeyecektir. Ücret 1300€ ve 700€ olmak üzere iki taksitle ödenecektir. İkinci taksitin ödenmesi ile başvuru yapılacaktır.
 2. Projenin onay alması durumunda şirket kurulumu ve E-residency kart için ekstra 600€ ödeme yapacaktır.
 3. ADVIST, ücrete tekabül eden danışmanlık bedeline dair faturayı, ödeme ile birlikte DANIŞAN’a kesecektir.
 4. Ödenen ilk ücrete bütün devlet harçları ve masraflar dahildir. ADVIST ek bir ücret talebinde bulunamaz.
 5. Ödemeler online olarak fatura üzerinden adresinden yapılır.

 

8-)SORUMLULUK

 1. TARAFLAR; işbu sözleşmeye, yasal hak ve yükümlülüklerini bilerek taraf olmuştur. Bu sebeple sözleşmeden doğan yükümlülüklerini haksız olarak yerine getirmemeleri halinde, diğer tarafın uğrayacağı zararları tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
  ADVIST;
 2. Sözleşme konusuyla ilgili yasal mevzuata, ticari ve toplumsal örf adet ve teamüllere uymayı,
 3. 3. Parti/kişi(ler)in fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, kabul ve taahhüt eder.
 4. ADVIST, işbu sözleşmeyi akdederken, DANIŞAN işlerine ve gerçekleştirilecek olan plan ve projelere ilişkin olarak DANIŞAN tarafından kendisine verilen bütün bilgi ve belgelerin doğru olduğunu ve gerçeği yansıttığını kabul etmekte olup; TARAFLAR, ADVIST’ın bu hususların gerçekliğini ve doğruluğunu araştırmak yükümlülüğü altında olmadığını kabul ve beyan ederler.
 5. DANIŞAN’in iş ve işlemler için onay vermemesi, ayrıca iş ve işlemlerin bedelini ödememesi hallerinde; bu hizmetlerin eksik verilmesinden veya verilmemesinden dolayı ADVIST sorumlu tutulmayacaktır.
 6. ADVIST, DANIŞAN’a herhangi bir oturma ve çalışma izni alınması garantisi sunmamaktadır.

 

 

9-)FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 1. ADVIST, tarafından geliştirilen projenin fikri mülkiyet hakları DANIŞAN’a ait olacaktır.

 

  1. GİZLİLİK
 1. Kural olarak TARAFLAR’dan birinin diğerine açıkladığı ve açıklayan tarafın kendi mülkiyetinde ve/veya gizli olduğunu bildirdiği ya da açıklamanın yapıldığı koşullar dolayısıyla iyi niyete uygun olarak açıklayanın mülkiyetinde ve/veya gizli bilgi olarak mütalaa edilmesi gereken her türlü materyal, bilgi, fikir, buluş, yenilik, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu  olmasa bile tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve benzerleri gizli olup korunur, açıklanmaz.
 2. Gizli Bilgi, bilgiyi alan tarafın çalışanlarına ve alt yüklenicilerine ancak ‘bilmesi gerektiği ölçüde’ açıklanabilir, bilgiyi veren tarafın yazılı onayı olmadıkça işbu sözleşmeyle izin verilen amaçlar dışında bir sebeple kullanılamaz, kopyalanamaz.
 3. Gizliliği ihlal eden ve/veya gizli bilgiyi izinsiz açıklayan TARAF, diğer tarafın her türlü zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

 

 

  1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YENİLEME
 1. İşbu sözleşme, ADVIST’in taahhütlerini yerine getirmesiyle sonlanır. Sözleşme süresi en çok bir yıl ile sınırlıdır.
 2. Sözleşme kendiliğinden yenilenmez.

 

  1. SÖZLEŞMENIN FESHİ
 1. TARAFLAR’dan biri, yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde diğer taraf, karşı tarafa yazılı olarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi yönünde yazılı olarak istemde bulunur, buna rağmen karşı taraf bir ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmezse, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek hakkı doğar.
 2. Bu durumda, sözleşmeyi tek taraflı fesheden, karşı taraftan alacağı varsa, tazminat hakkı saklı kalmak üzere bu bedeli derhal tahsil edecektir.
 3. Ayrıca ADVIST sözleşmeyi haklı nedenle ve tek taraflı feshederse, sözleşme bedelinin kalan kısmı muaceliyet kesbedecektir.
 4. TARAFLAR, aşağıdaki durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde; işbu sözleşmeyi tek taraflı ve derhal yürürlüğe girmek üzere feshetmek hakkına sahiptir.
 5. Taraflardan birinin infisahı.
 6. Taraflardan birinin acze düşmesi, iflas erteleme istemesi, konkordato, iflas kararı verilmesi, yönetime geçici yada sürekli olarak kayyum atanması
 7. Sözleşmeye uygun ve haklı fesih talebinde bulunan TARAF, uğradığı zararın tazminini isteme hakkı saklı kalmak üzere diğer tarafa tazminat ödemeyecektir.

 

  1. FESHİN SONUÇLARI
 1. Haklı sebep olmaksızın DANIŞAN ücret iadesi talebinde bulunamaz.
 2. Feshin gerçekleşmesiyle ADVIST, DANIŞAN’a ait kişisel verileri imha eder.

 

  1. YASALARA UYUM

TARAFLAR, işbu sözleşme kapsamında yapılacak olan işve/veya hizmetlerin ifasıyla ilgili olarak kendi yükümlülüğüyle ilgili yürürlükteki veya ihdas edilecek tüm yasalara uymayı kabul ve taahhüt ederler.

  1. ETİK KURALLAR

TARAFLAR, karşılıklı kurumsal kültür ilkelerine, çalışma kurallarına uygun hareket edecek; iş ahlakı ilke ve kurallarının uygulanmasına özen gösterecek, 3. Parti/kişi(ler)e yasal olmayan hiçbir ödeme yapmayacak ve 3. Parti/kişi(ler)le menfaat ilişkisine girmeyecektir.

 

  1. MÜCBİR SEBEPLER
 1. TARAFLAR’dan hiçbiri kendi kontrol ve/veya iradesi dışında gelişen ve tarafların işbu sözleşmeyle yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici veya geciktirici hallerin, doğa olayları, yangın, patlama veya olağanüstü hava koşulları, savaş, terör, işgal, ihtilal, darbe, hukuki ve idari düzenlemeler, yasaklar, ambargolar, acil ulusal ve bölgesel olaylar, grev, lokavt gibi hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.
 2. TARAFLAR mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme veya taahhütlere aykırılıklardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
 3. Ancak, mücbir sebepten etkilenen TARAF, işbu mücbir sebebi, diğer tarafa derhal bildirecek ve bu sebebi ortadan kaldırmak ve işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir.
 4. Mücbir sebebin devam etmesi halinde, TARAFLAR, bu sebebin etkilerini ortadan kaldırmak, adil ve makul alternatif düzenlemeler konusunda anlaşmak amacıyla iyi niyetli olarak uzlaşmaya çalışacaklardır.
 5. Mücbir sebebin 3 aydan uzun bir süre devam etmesi halinde, TARAFLAR’dan her biri, diğer tarafa yazılı bir bildirim göndererek, işbu sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlüğü olmaksızın feshedebilecektir.

 

  1. DEVİR VE TEMLİK

TARAFLAR, gerek işbu sözleşmeyi gerekse işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını karşı tarafın yazılı onayı olmadan 3.Parti/kişi(ler)e devir ve temlik edemez.

 

  1. TEMSİL

TARAFLAR bağımsız müteahhitlerdir. Birbirlerinin kanuni temsilcisi ve vekili değildir.

 

  1. DELİL SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR, işbu sözleşmeyle ilgili her türlü hususun ispatında, yasal belgeler dışında, tarafların yetkili temsilcileri tarafından işbu sözleşmeye uygun olarak hazırlanmış bulunmaları şartıyla, basılı ve elektronik ortamdaki tüm adreslerin bildirim için kullanılacağını ve bu formdaki belgelerin de delil olacağını kabul ederler.

 

  1. İHBAR VE TEBLİGAT:
 1. İşbu sözleşmeyle bağlantılı olarak yapılacak veya verilecek tüm bildirimler, izinler ve talepler, Türk Ticaret Kanunu’nun 18. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla,  iadeli taahhütlü posta, acil kurye ile işbu sözleşmede belirtilen adreslere gönderilmelidir.
 2. Bildirimler, posta alındı belgesinde veya kuryede kayıtlı teslim tarihi itibariyle tebliğ edilmiş kabul edilecektir.
 3. Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerin (Madde 1) kanuni ikametgahları olduğunu, bu adrese yapılacak tebligatların yasal olarak geçerliliğini kabul ve beyan ederler.
 4. Sözleşmede yazılı adrese gönderilecek yazıların tebliğ edilememesinden veya adres değişikliklerinin bildirilmemesinden doğan sorumluluk ilgili tarafa aittir.

 

  1. FERAGAT

TARAFLAR’dan birinin herhangi bir zamanda işbu sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün uygulanmasını talep etmemesi, diğer TARAF’ın haklarından feragat etmesi anlamına gelmeyecektir.

 

  1. BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşme, TARAFLAR arasında bu sözleşme konusu hakkında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını oluşturur ve daha önceki bütün mutabakat, müzakere ve anlaşmaların yerine geçer.

 

  1. DEĞİŞİKLİKLER

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünde veya iş/hizmetin kapsamında yapılacak değişiklik ya da ilaveler, yazılı olmadığı ve her bir tarafın usulünce yetkilendirilmiş bir temsilcisince imzalanmadığı sürece taraflar bakımından bağlayıcı olmayacaktır.

 

  1. YETKİLİ MAHKEME

TARAFLAR, işbu sözleşmenin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların halinde Estonya Tallinn Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederler.

 

  1. YETKİ VE ONAY
 1. TARAFLAR, işbu sözleşme ve bu sözleşme ile ilgili talep ve bildirimlerin, DANIŞANi temsil ve ilzama yetkili ve/veya yetki verilen kişilerce tanzim ve imzalandığını beyan ile bu beyanlarının doğruluğunu ve sonuçlarını kabul ederler.
 2. İşbu sözleşme, TARAFLAR ve halefleri için geçerli ve bağlayıcıdır.
 3. Taraflardan biri adına imza atan kişinin yetkili olmaması halinde işbu sözleşmeye dayanılarak işlem ve ödeme yapılması halinde sözleşme yetkisiz imza atan taraf için de bağlayıcı olacaktır.

 

  1. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, ______  tarihinde taraflarca tanzim ve imza edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

DANIŞAN                                                   ADVIST