fbpx
Finlandiya

Finlandiya’nın Nüfus Yapısı ve Alım Gücü

By Ağustos 4, 2021 No Comments

Finlandiya 5.55 milyonluk nüfusu ile kilometre başına on dokuz kişilik bir nüfusa sahiptir. En seyrek nüfuslu üçüncü ülkesidir.

Finlandiya nüfusu, çok düzensizdir. Güney batıdaki küçük bir kıyı ovasına toplanan nüfusun yüzde seksen beşi kasaba da ve şehirde yaşamaktadır. Ülkenin başkenti olan Helsinki’de bir buçuk milyonluk bir nüfusa sahiptir.

Finlandiya Nüfus Geçmişi

Halkın kökeni Orta Asya’dan gelmektedir. Daha sonradan Orta Asya’dan Avrupa’ya gelen haklardan asimile olmuşlardır. Finlandiya toprakların da ilk yerleşimler MÖ 9.000 yıllarında başlamış ve bu dönemde ki kalıntılar Rusya’yla benzerlik göstermektedir. 18. YY da Rusya ile İsveç arasında ki savaşta ara da kalmış ve Fin halkını çok etkilemiştir. Bu yüzyılda on binlerce insan açlık hastalık kıtlı gibi nedenlerle hayatını kaybetmiştir. 1990 ı yıllar da güçlü bir ekonomiyle istikrarlı bir yapıya kavuşmuştur. Son zamanlar da göçlerden kaynaklı olarak nüfusun büyük bir kısmı Ruslar, Irak Kürtleri ve Somalili gruplar gelmiştir.

Finlandiya Nüfus Dağılımı

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik değişikliklerle birlikte aileleri de etkiledi. Fin aileleri küçülmeye başladı. 20. YY boyunca komşu ülkelere göre nüfusu fazla olan ülke yakın zaman da nüfusu git gide düşmektedir. Yani doğal nüfus oranı yıllara göre azalmaktadır. Ülkenin nüfusu 2020 yılında 5.36 milyon iken toplam doğurganlık oranı 1. 37 dir. Finlandiya nüfus dağılımında yıllara göre dalgalanma görülse de gelecekte ki nüfusun günden güne azaldığı görülmekte buna bağı olarak yaşlı nüfus artmaktadır.

Finlandiya Alım Gücü

Finlandiya ekonomisi, Birleşik Krallık, İsveç gibi batı ekonomileriyle son derece sanayileşmiş, karma bir ekonomik sistemdir. Yüksek refah düzeyi, işsizlik oranın az olduğu ülke büyük oranda sanayileşmiştir.  Hizmetler yüzde yetmiş iki ile birinci sırada olup yüzde otuz bir ile imalat işleri oluşturur. Yüzde üçlük payı ise birincil işkolu bulunmaktadır. Kişi başı gelirin elli bin Euro’yu bulan ülke dünya sıralamasında ilk on beş ülke arasına girmektedir.

İhracatın önemli yer tuttuğu ve nüfusun azlığından dolayı dış pazarlara açılım da o kadar fazla olmuştur. Fakat ülke nüfusunun giderek yaşlanması ve bu da iş gücü maliyetlerini artıracağından ileriki dönemler de büyük sorunlar açacağı bilinmektedir. Ülke ekonomisi hizmet sektörüne dayanmaktadır. Özellikle teknoloji ve finans sahaları gelişmiştir. Sanayisi de ikinci Dünya savaşından sonra gelişme göstermiş olup milli gelirin yüzde otuzunu karşılamaktadır. Kâğıt, metal, elektronik, tekstil gibi alanlarda gelişme gösteren ülke tarım alanında iklim koşullarından dolayı çok fazla gelişememiştir. Genellikle buğday, patates, şeker pancarı tarımı yapılmaktadır. Orman varlığı açısından birinci sırada yer alan Finlandiya balıkçılıkta da gelişmiştir.

Finlandiya Hane Halkı Gelir Ve Tüketimi

2008 yılında ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü, Finlandiya hane halkı ve gelir tüketiminin zengin ve fakir arasındaki farkın Finlandiya’da daha gelişmiş ülkelere oranla daha az olduğu söylenmektedir. Ülke de zengin ve fakir arasında değil zengin ve orta sınıflı hane halkında bile gelir eşitsizliğinin az olduğu ülkelerden biri olarak kayıtlara geçer.

Finlandiya hane halkının yüzde yetmiş dördün de bir araba bulunur. Yüzde elli sekizinin evinde internet ve toplam hane halkı tüketimi yirmi bin Euro’dur. Üst düzey beyaz yakalı halk ise dört yüz on bin nüfusla yirmi yedi bin beş yüz Euro tüketimi vardır.

Finlandiya Dış Ticareti

Finlandiya’nın dış ticaret hacmi nüfusuna göre önemli bir paya sahiptir. 2018 yılın da yetmiş altı milyar Euro ihracat, yetmiş sekiz milyon Euro ithalat olmak üzere yüz elli dört milyar Euro olarak tamamlamıştır. En çok AB ülkeleriyle ticaret yapmıştır. Bu ülkelerden bazıları şunlardır:

  • Almanya
  • İsveç
  • Hollanda
  • Çin
  • Rusya
  • ABD
  • İngiltere’dir.

Leave a Reply